Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Závěrečný účet

Svazku obcí Máchův kraj 2009

IČ 71202056 

 

I. Plnění rozpočtu příjmů (viz. příl. č. 1)

Příjmy svazku obcí byly naplněny na  99,38%

Jedná se o :

členské příspěvky obcí   76.519,00

úroky banky  158,77

prodej pexesa  3.800,00

Celkem příjmy  80.477,77 Kč

 

II. Plnění rozpočtu výdajů (viz. příl. č. 1)

Výdaje jsou čerpány ve výši  95,31 %

byly uhrazeny tyto faktury :

firma PUEBLO s.r.o. za webhosting a prodloužení

domény 3.570,00

udržovací poplatek za účetní program firmy Gordic 2.945,25

členské příspěvky svazku Českolipsko 5.000,00

bankovní poplatky činí  1.351,00

Celkem výdaje 12.866,25 Kč

 

Hospodaření svazku skončilo přebytkem ve výši 67.611,52 Kč .

 

Dne 18. 12. 2008 byl členskou schůzí svazku projednán a schválen přebytkový rozpočet příjmů a výdajů na rok 2009 ve výši 63,7 tis. Kč, kde rozpočtované příjmy byly větší než rozpočtované výdaje. Tyto příjmy zůstaly na běžném účtu ( položky financování –8115). Během roku byla přijata 2 rozpočtová opatření schválená schůzí členských obcí 23. 6. 09 a 24. 9. 09 Kč. Byla navýšena   položka  2143 2111 – příjmy z poskytnutých služeb a výrobků za pexesa prodaná MěKS a TJ Doksy o 4.000,00 Kč

Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen ve všech členských obcích.

 

Schůze členských obcí dne 15. 12. 2009 schválila rozpočtový výhled na roky 2010-2012 (na straně příjmů ve výši 77.2 tis Kč a na straně výdajů 13,5 tis. Kč

 

 

III. Stavy na bankovním účtu

Počáteční stav k 1.1. 2009   110.691,73 Kč

Konečný stav k 31.12.2009   178.303,25 Kč

 

IV. Majetek

 

Název majetku

 

Stav k 1.1.2009

Přírůstek+Úbytek -

Stav k 31.12.2009

Program GORDIC

DDNM

7045,50

0

7045,50

Plán rozvoje cest. ruchu

DNM

102340,-

0

102340,-

Celkem

 

109385,50

0

109385,50

 

 

 

 

V. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Pol. 4121  schvál. i upravený rozpočet 77000,00  skutečnost 76.519,00

 

 

VI.  Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.

V tomto roce nebyly žádné dotace do rozpočtu svazku

 

VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2009 (příl. č. 2)

Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí kontrolu za období 1.1. – 31.8.2009 provedla dne 1. října 2009 kontrolorka Krajského úřadu v Liberci z pověření vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje č.j. LK/196/09/Nov Ing. Jana Nováková, kontrolu za celý rok provedla stejná kontrolorka dne 18. 2. 2010 s tímto výsledkem :

 

B. Výsledek přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

 

 

 

 

Příloha:

č. 1 Členění příjmů a výdajů za rok 2009 dle rozpočtové skladby (Výkaz FIN 12/2009)

č. 2 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za rok 2009

 

 

 

 

 

 ………………………………..

 Bc. Zdeněk Krenický

 předseda svazku obcí

 

 

 

Vyvěšeno na úřadní desce a v elektronické podobě dne .................................................

 

 

Sejmuto dne ............................................. Razítko a podpis: ...................................