Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obce Blatce

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2008

 

dle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec BLATCE návrh na závěrečný účet obce za rok 2008:

 

 

 

 

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2008 (Výkaz FIN 2-12)

 

PŘÍJMY CELKEM                                                          3.969.931,01

Daňové příjmy        (součet za třídu 1)                                  1.702.142,41

Nedaňové příjmy    (součet za třídu 2)                                     298.387,40 

Kapitálové příjmy    (součet za třídu 3)                                       94.625,00     

Přijaté dotace         (součet za třídu 4)                                   1.874.776,20             

 

 

VÝDAJE CELKEM                                                          3.318.306,49

Běžné výdaje       (součet za třídu 5)                                     1.148.250,82

Kapitálové výdaje (součet za třídu 6)                                     2.170.055,67

 

Příloha: Výkaz Fin RO 2 -12 M – plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby

 

 

 

2) Hospodaření s majetkem (Rozvaha + zápis z inventarizace)

 

Výsledek inventarizace: Inventura byla provedena dne: a)fyzická 13.12.2008 a b)dokladová 26.1.2009. Zjištěné stavy hospodářských prostředků viz přílohy. Porovnáním stavu zjištěných fyzickou inventurou se stavy  účetními nebyly  shledány žádné rozdíly. Z hlediska ochrany  majetku nedošlo k porušení předpisů.    

        

Příloha: Zápis inventarizační komise, Rozvaha

 

 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008

 

Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníkem Krajského úřadu Libereckého kraje dne 19.5.2009.

 

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Blatce za rok 2008 bylo konstatováno, že se výrazným způsobem zlepšilo hospodaření obce nejen celkově, ale i účetně. Dále bylo řečeno, že byly odstraněny všechny chyby a  nedostatky z minulých let včetně účetní rekonstrukce majetku. Byly zjištěny pouze tyto nedostatky: aktualizace Listu vlastnictví obce z KN k danému roku a po zapsání do KN zaúčtování věcných břemen do podrozvahové evidence.

 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008

 

 

 

 

 

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté:

 

a)

Přijaté dotace:

název/účel                             ÚZ                            poskytnuto                              čerpáno

 

NI dotace-volby                     98193                     30.000,00                                  18.241,00

NI dotace-vnitřní správa                                        7.200,00                                    7.200,00

IN dotace KÚ Veřejné osvětlení Houska                   95.037,20                                 95.037,20

IN dotace SZIF silnice Houska 89511/12                      1.754.298,00                             1.754.298,00

 

Dotace celkem                                                                                                 1.874.776,20        

____________________________________________________________________

b)

Poskytnuté příspěvky:       

název                                                výše příspěvku

 

příspěvek na dopravní obslužnost                              6.480,00

příspěvek obcím na žáky                               50.405,00

příspěvek na kulturní akce                               1.000,00

příspěvek na požární zabezpečení                     5.000,00

příspěvek Sdružení obcí a měst Máchova kraje   1.416,00

příspěvek SMS ČR                                          1.082,00

 

Příspěvky celkem                                               65.383,00

 

 

5) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů/půjček:

 

účel úvěru              výše úvěru             roční splátka Kč      zůstatek       splatnost úvěru

přístavba OÚ          750.000                  120.000              100.500       8/2009

půjčka AVE               100.000                 10.000                90.000       1/2017

financování IN        1.949.220              1.778.732              170.488       1/2009

(silnice na Housku/

dotace SZIF)                      

 

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři OÚ Blatce v úřední hodiny, tj.každý pátek od 18.00-20.00 hod.

 

Vyvěšeno:  20.5.2009

Svěšeno:

Schváleno zastupitelstvem dne:

 

vypracovala: Kateřina Wolfová /účetní/          

                     --------------------------------------------

                            Mgr.Helena Laštovková starostka