Jdi na obsah Jdi na menu
 


1

Obce Blatce

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rok 2009

dle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zveřejňuje obec BLATCE

návrh na závěrečný účet obce za rok 2009

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2009 (Výkaz FIN 2-12)

PŘÍJMY CELKEM

SCHVÁLENÝ

ROZPOČET

ROZPOČET

PO ZMĚNÁCH SKUTEČNÉ PLNĚNÍ

Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 467 800 1 678 802 1 679 099

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 201 710 227 102 229 209

Kapitálové příjmy (součet za třídu 3) 2 000 111 040 111 100

Přijaté dotace (součet za třídu 4) 7 400 228 183 228 183

1 678 910 2 245 127 2 247 591

VÝDAJE CELKEM

Běžné výdaje (součet za třídu 5) 1 588 910 1 453 434 1 453 491

Kapitálové výdaje (součet za třídu 6) 90 000 909 450 909 405

1 678 910 2 362 884 2 362 896

Příloha: Výkaz Fin RO 2 -12 M – plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby

2) Hospodaření s majetkem (Rozvaha + zápis z inventarizace)

Výsledek inventarizace: Inventura byla provedena dne: a)fyzická 13. 12. 2009 a b)dokladová 21. 01. 2010.

Zjištěné stavy hospodářských prostředků viz přílohy. Porovnáním stavu zjištěných fyzickou inventurou se stavy

účetními nebyly shledány žádné rozdíly. Z hlediska ochrany majetku nedošlo k porušení předpisů.

Příloha: Zápis inventarizační komise, Rozvaha

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání

hospodaření ÚSC a DSO pracovníkem Krajského úřadu Libereckého kraje dne 11.03.2010.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Blatce za rok 2009 bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby

ani nedostatky

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

2

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté:

a)

Přijaté příspěvky:

název/účel

ÚZ poskytnuto čerpáno

NI dotace-volby do EP 5.-6.6.2009

NI dotace-výkon státní správy 7 400 7 400

NI sazenice – les 21 000 21 000

98348 20 000 13 481

NI Dotace celkem

48 400 41 881

IN dotace Grantový fond LK - Územní plán fáze I. 62 475 62 475

IN dotace Fond ochrany vod LK - Výstavba ČOV 123 827 123 827

IN Dotace celkem

b)

Poskytnuté příspěvky:

186 302 186 302

Název výše příspěvku

příspěvek na dopravní obslužnost 7 110

příspěvek obcím na žáky 80 266

příspěvek na kulturní akce 5 983

příspěvek na požární zabezpečení 5 000

příspěvek Sdružení obcí a měst Máchova kraje 1 237

příspěvek SMS ČR 1 067

příspěvek Falco - stanice ochrany fauny 500

Příspěvky celkem

5) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů/půjček:

účel úvěru výše úvěru roční splátka Kč zůstatek

splatnost

úvěru

101 163

přístavba OÚ 750 000 100 500 0 31.8.2009

půjčka AVE 100 000 10 000 80 000 1.1.2017

SaM silnice a mosty a.s. 194 922 48 730 146 192 31.12.2012

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři OÚ Blatce v úřední hodiny, tj.každý pátek od

18.00-20.00 hod.

Vyvěšeno:

Sňato:

Schváleno zastupitelstvem dne:

vypracovala: ______________________

Kateřina Wolfová, účetní

starostka

Mgr.Helena Laštovková