Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obec Blatce

Houska č.p. 79, 47201 Doksy

tel. +420 487 876 268; e-mail: blatce@email.czwww.blatce.estranky.cz 

 

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Obec Blatce se sídlem Houska 79,47201 Doksy, IČO 00673099 k zabezpečení veřejné zakázky malého rozsahu

 

Zpracování územního plánu obce Blatce

 

Vás vyzývá k podání nabídky včetně návrhu na uzavření smlouvy o dílo.

Nabídky uchazečů budou hodnoceny podle jediného kritéria výše nabídkové ceny,

kdy nejvýhodnější nabídkou je nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.září 2007 v 19.00 hod.

Na základě výběru nejvhodnější nabídky v tomto zadávacím řízení bude s vybraným uchazečem uzavřena smlouva o dílo.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude písemně sděleno všem uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, nejpozději v termínu do 12.10.2007.

Termíny plnění konceptu a návrhu budou předmětem Vaší nabídky.

Požadavky pro zpracování nabídky

a) Předmětem poptávky je: Zpracování dokumentace územního plánuBlatce v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění, vyhláškou č.500/2006 Sb. v platném znění a vyhláškou č.501/2006 v platném znění – viz.příloha č.l. ÚP bude zpracován v digitální podobě (grafická a textová část) a papírové podobě .

 

b) Doba a místo plnění zakázky: Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky je v 1. pol. 2008. Nejpozději možný termín pro dokončení 1.etapy tj. Průzkumy a rozbory je 31.10.2008.

Uvedené termíny bude uchazeč respektovat v předložené nabídce a v předloženém návrhu smlouvy o dílo.

Místem plnění je sídlo zadavatele obec Blatce, Houska 79.

c) K hodnocení bude přijata nabídka uchazeče, který doloží  doklady o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle předpisů souvisejících, potřebné pro provedení celého předmětu zakázky a výpis z obchodního rejstříku, je-li do něj zapsán. Doklady o oprávnění k podnikání budou předloženy v originále nebo ve stejnopisu s úředním ověřením jeho pravosti. Nedoložení kteréhokoli z výše uvedených dokladů bude mít za následek vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení.

a)      Zadavatel požaduje jako další předpoklady pro plnění zakázky doložit:

· Prohlášení o nedoplatcích na zdravotním pojištění vůči zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou pojištěni zaměstnanci, o nedoplatcích na sociálním pojištění, o daňových nedoplatcích vůči finančnímu řadu městu Česká Lípa.

· Přehled realizovaných zakázek v oblasti územního plánování, případně průzkumů a rozborů ÚP

· Seznam subdodavatelů

  

b)     Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních

podmínek:

Cena předmětu plnění musí být zpracována pro rozsah uvedený v zadávací dokumentaci a bude uvedena v členění: bez DPH, DPH a celková cena s DPH. Pro každou etapu bude uvedena cena samostatně. Dále bude uvedena celková cena pro celý předmět zakázky, která bude součtem cen jednotlivých etap a nákladů nezbytných pro splnění předmětu VZ. Celková cena bude uvedena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění, její změna bude možná pouze v souvislosti se změnou DPH. Z jakýchkoli jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

Všechny tyto údaje budou uvedeny v nabídce. Nedoložení položkového rozpočtu bude mít za následek vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení.

Platební podmínky:

 

Fakturace bude probíhat dle ukončení jednotlivých etap dle skutečně provedených prací do výše 90-ti% smluvního závazku. Zbývajících 10% bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dokončeného díla.

 

Součástí všech předkládaných faktur bude zjišťovací protokol, soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a subdodávek. Splatnost jednotlivých faktur bude 30-ti denní. Konečná faktura bude vystavena do 14-ti dnů po předání a převzetí dokončeného díla.

 

Zadavatel požaduje uvést do návrhu smlouvy sankční opatření ze strany objednatele ve výši 2.000Kč za každý den prodlení s dokončením díla. 

 

Tyto platební podmínky budou respektovány v nabídce v předloženém návrhu smlouvy o dílo.

f)                Pokud nabídka nesplní jakoukoli výše uvedenou podmínku, bude uchazeč z účasti v řízení vyloučen.

g)               Všechny výše uvedené podmínky musí uchazeči respektovat již v nabídce

v předloženém návrhu smlouvy o dílo.

h)              Případné dotazy ohledně soutěže zodpoví Mgr.Helena Laštovková tel. 602689147, email: blatce@email.cz, ohledně technických záležitostí pí .Zelinková, tel. 487881220, email: zelinkova@mucl.cz.

 

i)                Nabídky se podávají osobně nebo poštou v zapečetěných obálkách opatřených razítkem uchazeče a označených názvem zakázky „Zpracování územního plánu obce Blatce“ a nápisem „POPTÁVKA – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele, nebo osobně v úřední hodiny v pátek na OÚ Blatce, Houska 79 od 18 – 20 hod. Obálky označené v rozporu s těmito pokyny nebudou přijaty! Rozhodujícím datem je datum doručení na výše uvedené místo. Nabídky došlé po lhůtě budou vráceny zpět uchazeči.

 

j)                Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu zadávacího řízení toto řízení zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.

           Mgr.Helena Laštovková

           starostka obce

 Přílohy:

č.1 – požadavky pro zpracování nabídky

č.2 – krycí list