Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝROČNÍ ZPRÁVA

práce Obecního úřadu Blatce za rok 2007 

Obecní zastupitelstvo pracovalo v r. 2007 v tomto složení:

                                                         starostka Mgr.Helena Laštovková

                                                         1.místostarosta Miloš Rampouch

                                                         2.místostarostka Ing.Dagmar Čížkovská

                                                         Bohumil Koubek

                                                         Manfréd Novák

                                                         Ladislav Rampouch

                                                         Arnošt Studnička

 

Práce OÚ byla v roce 2007 velmi náročná, hlavně pro ty členy zastupitelstva, kteří byli ve svých funkcích noví. Mnoho věcí se podařilo a další, které jsou teprve rozpracovány, se doufám podaří pomocí všech dotáhnout do úspěšného konce. Za to je třeba poděkovat všem, kdo se snažili pomáhat a pracovat na úkor svého volného času a častokrát i na úkor svých vlastních finančních prostředků.

V roce 2007 obec Blatce stala členem svazku obcí Máchův kraj, Sdružení místních samospráv, byla začleněna do regionu MASLAG Podralsko a připojila se ke Zlínské výzvě starostů. To vše je dobré nejen pro případné čerpání dotací, ale i pro značné zviditelnění obce.

Nechali jsme zpracovat Program rozvoje obce Blatce, z kterého jasně vyplývají další plány na zlepšení životních podmínek v obci.

Je vyhotoven projekt na veřejného osvětlení v části obce Houska, projekt na čističku odpadních vod v budově místního hostince a projekt na opravu silnice od zastávky Pod Houskou na Housku a  zadán projekt na vybudování turistické ubytovny též v budově OÚ. Projekty budou využity k žádostem o granty jak z Libereckého kraje, tak z Evropských fondů. Žádost o grant na opravu výše zmíněné silnice už byla podána a další se uskuteční v 1.čtvrtletí r.2008.

V tomto roce byla uzavřena smlouva s odpadovou firmou AVE, od které jsme dostali sponzorský dar 100.000 Kč, a za tuto částku se opravily všechny obecní silnice. Podařilo se též přesvědčit Krajskou správu silnic, aby udělali nutné opravy na silnicích procházejících naší obcí, a tak měli naši občané možnost užívat již letos alespoň částečně opravené silnice. Z rozpočtu obce se ještě opravila nejhorší část cesty na Roveň .

Dále byly vymalovány místnosti v hostinci Pod Houskou, opraven hromosvod a lávka ke komínu tamtéž, prováděly se běžné opravy osvětlení a vodáren a zakoupila se nová kamna na vytápění sálu.

V letošním roce se konečně podařilo vybudovat podle návrhu akademického malíře Aleše Krejči novou čekárnu, která zároveň slouží jako informační středisko, Pod Houskou. Díky panu Novákovi a mnoha dalším obyvatelům , kteří zde pracovali vesměs zdarma, vyšla tato investice jen na 45.000 Kč.

U obecního úřadu se vystavěla kůlna na dřevo a opět velmi levně, neboť práce na její výstavbě byla svépomocí.

 

Smlouva s odpadovou firmou AVE vnesla další změny do života našich obyvatel. Každý týden jsou vyváženy popelnice, obec se tak mohla zbavit sběrných kontejnerů, které hyzdily prostředí na Blatcích. Musím též zmínit, že k radosti nás všech všichni majitelé nemovitostí v obci /až na 2 výjimky/ zaplatili povinný poplatek za odpady.

Další novinkou je nová nájemkyně restaurace Pod Houskou slečna Petra Wasyliwová a nová účetní paní Kateřina Wolfová z Rovně.

S městem Doksy uzavřela obec v tomto roce smlouvu o požární ochraně a o výkonu státní správy.    

Ani na Beškov úplně nezapomínáme. Je uzavřena smlouva s Dubou o protahování cesty na Beškov a umístěna vývěsní skřínka, z které se obyvatelé Beškova doví alespoň to nejdůležitější z dění v obci. Malá informační skřínka byla též umístěna na Housku.

Obec má také své internetové stránky /www blatce.estranky.cz/, kde jsou další detailní zprávy.

Důležitou věcí pro obec je územní plán a i pro ten jsou připraveny všechny podklady, včetně uzavření smlouvy s firmou TENET z Turnova. Pokud vše půjde bez překážek a dostaneme dotace z Libereckého kraje, začne v r.2008 1.etapa zpracování územního plánu.

Dobrým správcem obecních lesů je pan Miloš Rampouch, který se s panem Novákem stará o naše lesní hospodaření. V tomto roce byl udělán plán prořezávky, výsadba nových sazenic, zlikvidovány škody po vichřici a podařilo se získat 10.000 Kč dotací na lesy.

Ještě jedna věc stojí za zmínku, a t.j.uspořádání  dokumentů v kanceláři obecního úřadu. Ve spolupráci s archivářem se podařilo udělat archiv a zároveň skartaci vyřazených dokumentů.

A nezapomněli jsme ani na řešení černých skládek, likvidací té pod hradem Houska se ujala firma Isses. Vše  bude zaplaceno z dotačních peněz.

Nejen s úspěchy jsme se však setkávali v tomto roce. Jsou záležitosti, které je nutno dále řešit, ať už je to vymáhání dluhů nebo napravování chyb zjištěných při kontrolách, ale věřím, že i s tímto se vyrovnáme a podaří se nám alespoň některé z našich plánů do budoucna splnit.

 

 

V Blatcích dne 24.1.2008                     Helena Laštovková

                                                             starostka obce