Jdi na obsah Jdi na menu
 


./2
Městský úřad Česká Lípa
odbor dopravy
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa
VYŘIZUJE:
STANOVENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Česká Lípa, obor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa,
PSČ: 470 36 (dále jen Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy) obdržel dne 18. srpna 2010 žádost
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČ: 709 46 078, se sídlem
České mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ: 460 06, o stanovení místní úpravy provozu na silnicích II.
a III. třídy ve správním obvodu Městského úřadu Česká Lípa, obce s rozšířenou působností.
Je navrhována místní úprava provozu v rozsahu - v obci Blatce:
1. na silnici II. třídy číslo 259 v části Konrádov bude ve směru staničení uvedené komunikace:
v km 31,235 odstraněna DZ č. IS 12a - „Obec“
v km 31,167 umístěna DZ č. IS 12a - „Obec“
v km 31,236 odstraněna DZ č. IS 12b - „Konec obce“
v km 31,168 umístěna DZ č. IS 12b - „Konec obce“
2. na silnici II. třídy číslo 259 v části Tubož bude ve směru staničení uvedené komunikace:
v km 32,180 odstraněna DZ č. IS 12a - „Obec“
v km 32,127 umístěna DZ č. IS 12a - „Obec“
v km 32,180 odstraněna DZ č. IS 12b - „Konec obce“
v km 32,127 umístěna DZ č. IS 12b - „Konec obce“
Odůvodnění:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 46 078, se sídlem
České mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ: 460 06, požádala na základě projektu „Dopravní značení
zastavěných částí obcí na silnicích II. a III. třídy v okrese Česká Lípa“ Městský úřad Česká Lípa,
odbor dopravy, o stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu
Městského úřadu Česká Lípa, obce s rozšířenou působností. Předmětem projektu je aktualizace části
svislého dopravního značení (dále SDZ), které slouží ke stanovení, úpravě nebo odstranění začátku a
konce obce, konkrétně SDZ č. IS 12a a IS 12b, případně omezení rychlosti v obci (B20a, B20b) nebo
stanovení začátku a konce zóny (IP25a, IP25b). Objednatelem prací je Krajský úřad Libereckého
kraje – odbor dopravy, který je zřizovatelem Krajské správy silnic Libereckého kraje (déle KSSLK),
jenž je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje. K navržené úpravě se
písemně vyjádřil příslušný orgán - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Okružní
2079, Česká Lípa, PSČ: 470 80, dopisem č. j.: KRPL-343-46/ČJ-2010-180106 ze dne 16.06.2010.
Výzva:
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, rozhodující v přenesené působnosti podle
ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků,
příslušný podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
Spis. Zn.: MUCL/118908/2010 – 280.4
Oprávněná úřední osoba: Alena Borecká
Telefon: 487 885544
Počet listů dokumentu: 2
Počet příloh/počet listů příloh: 0/0
DATUM: 25.08.2010
- 2 -
_______________________________________________________________________________________________
ID DS: bkfbe3p Adresa pro písemný styk: Adresa sídla pracoviště:
IČ: 00260428 náměstí T. G. Masaryka č.p. 1 Děčínská ul. č.p. 413
Fax: 487 885 533 470 36 ČESKÁ LÍPA 470 36 ČESKÁ LÍPA
http: www.mucl.cz e-podatelna: podatelna@mucl.cz e-mail: borecka@mucl.cz
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s ustanoveními §§ 172 odst. 1 a 177 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření
podávaly připomínky nebo námitky nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto opatření.
Poučení:
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné
připomínky.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou rovněž podat proti
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30
dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Nechá-li se některá osoba zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Otisk razítka:
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Česká Lípa
Odbor dopravy
Alena B o r e c k á
referent dopravního úřadu
Tento dokument musí být na úřední desce Městského úřadu Česká Lípa a Obecního úřadu
Blatce vyvěšen na dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou.
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Rozdělovník:
Žadatel: (veřejnou vyhláškou)
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže
632/32, Liberec 6, PSČ: 460 06
Dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou)
- 3 -
Městský úřad Česká Lípa
odbor dopravy
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa
VYŘIZUJE:
STANOVENÍ
V příloze vám zasíláme veřejnou vyhlášku pod čj. MUCL/118908/2010 – 280.4 ze dne
25.08.2010, kterou byla stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci, s žádostí o její
vyvěšení na úřední desku a elektronicky. Po 15-ti dnech prosím o zaslání veřejné vyhlášky zpět.
Otisk razítka:
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Česká Lípa
Odbor dopravy
Alena B o r e c k á
referent dopravního úřadu
Příloha:
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní
komunikaci
Obecní úřad
Blatce Houska č. p. 79
472 01 Doksy
Spis. Zn.: MUCL/118908/2010 – 280.4
Oprávněná úřední osoba: Alena Borecká
Telefon: 487 885544
Počet listů dokumentu: 2
Počet příloh/počet listů příloh: 1/1
DATUM: 25.08.2010