Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 4/2008

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 24.4.2008

Přítomno 5 zastupitelů obce, p.Koubek příchod v 18,20, p. L.Rampouch v 18,30

Ověřovatelé zápisu dnešního zasedání: pí Laštovková, p. M.Rampouch

Zastupitelstvo obce schválilo:

1)      Program zasedání a zařazení dalších bodů: informace o přiděleném pozemku od PF, schválení rozpočtové změny č.3/2008, zpráva p. Nováka o zjištění v budově OÚ -  v počtu hlasů 5 pro.

2)      Zadání přepracování projektu na ČOV Ateliéru 69, Mělník, cena projektu do 15tis Kč včetně hydrogeologického projektu v počtu hlasů 6 pro, zdržel se p. Studnička.

3)      Žádost občanů Beškova o štěrk na vyspravení cesty na Beškov v počtu hlasů 7 pro.

4)      Předložený soupis opatření k nápravě  chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce Blatce za rok 2007 v počtu hlasů 7 pro. Návrh i zprávu o přezkumu hospodaření přijalo OZ bez výhrad.

5)      Rozpočtové změny č. 3/2008 k 24.4.2008 v počtu hlasů 6 pro, zdržel se p. Studnička. Rozpočtová změna č.3/2008 je přílohou zápisu.

6)      Zvýšení měsíčního nájmu z provozu hostince na 4.000,- Kč v počtu hlasů 6 pro, zdržel se p. Studnička.

Zastupitelstvo obce neschválilo:

1)      Záměr prodeje objekt hasičárny s přilehlým pozemkem na základě žádosti panu Márovi v počtu hlasů 5 proti, zdržel se p. Studnička, p. M. Rampouch.

Zastupitelstvo obce informovalo o:

1)      Paní Laštovková o přiznání dotace na opravu silnice, o záměru vyhlášení výběrového řízení na vyhotovitele. Dále o přepracování projektu na ČOV, o průběhu žádosti o dotaci na výstavbu veřejného osvětlení na Housce, o účasti na předvolebním mítinku na LK.

2)      Paní Čížkovská informovala o přípravě žádosti o dotaci u LK na první etapu zpracování územního plánu obce Blatce.

3)      P. Koubek informoval o trvající úpravě v nastavení chlorátoru ve vodárně na Blatcích.

4)      P. M.Rampouch o zaměření obecní cesty k vodárně, cena prodeje bude teprve stanovena.

5)      P. Novák o vyčištění sklepů na Tuboži, obec velmi děkuje za pomoc panu Novákovi, p. Koubkovi, p. L. Rampouchovi, p. Gabrielovi, p. Minaříkovi.

6)      P. Novák informoval o zjištěných nedostatcích v budově OÚ - vystěhovaném nábytku ze sálu do půdních prostor budovy OŮ a znepřístupnění schodiště na půdu. Slečna Wasyliwová bude upozorněna na zjednání nápravy.

7)      Paní Laštovková informovala o dokončení zápisu do kroniky obce Blatce a o jejím plánovaném předání paní Horové. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)      Určení sběrného místa pro velkoobjemový odpad před budovou OÚ v termínu soboty a neděle 24. a 25.5. Svoz nebezpečného odpadu bude v měsíci srpnu.

2)      Možnost vlastního stanovení koeficientu pro výběr daní z nemovitostí dle platných směrnic.

3)      Přidělený pozemek z vlastnictví ČR dle přídělu č. 42, parc.č. 221/1 o výměře 1801 m² v k.ú. Blatce do vlastnictví obce.

Termín příštího zasedání:  29.5.2008 od 18.00 hod na obecním úřadě.

V Blatcích dne 24.4.2008

Mgr. Helena Laštovková                        Ing. Dagmar Čížkovská                        Starostka obce                                       místostarostka obce