Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 8/2010

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 16.09.2010

Přítomno: 6 zastupitelů obce

Nepřítomen: p. Kužela

Ověřovatelé zápisu dnešního zasedání: p. Novák a p. L. Rampouch

Zastupitelstvo obce schválilo:

1) Rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 6 hlasů pro.

2) Žádost pí. Karnatzové k provedení opravy studánky a hrázky na své náklady v počtu 6 hlasů pro.

3) Vyhlášení záměru prodeje p.č. 735/13 o výměře 21 m2 v k.ú. Blatce v počtu 6 hlasů pro.

4) Návrh rozpočtového opatření č. 3/2010 v počtu 6 hlasů pro.

5) Cenovou nabídku na realizaci VO Blatce – Roveň firmou GA Energo technik v počtu 6 hlasů pro.

 

Zastupitelstvo obce  informovalo :

 

1) Pí. Laštovková o výsledku chemického rozboru vody ze staré studny na Dolní Housce. Po vyčištění je možno vodu používat.

2) Pí. Laštovková o oprávněnosti obce pronajímat zrekonstruovaný sál v obecní budově za úplatu.

3) P. M. Rampouch o provedeném úklidu obecní louky, vyžnutí obecních pasek a objednání nátěru na stromky.

4) Pí. Gabrielová o podání žádosti o stavební povolení na vybudování ubytovny v obecní budově.

5) P. Koubek o vyúčtování vodného a opravách na el. vedení.

6) P. L. Rampouch o životním výročí p. Lapky a p. Hakla.

7) Pí. Laštovková o kladné odezvě občanů na slavnostní otevření sálu v obecní budově.

8) P. Novák o pokrytí finančních nákladů na taneční zábavu související  s otevřením zrekonstruovaného sálu v obecní budově.

9) Pí. Laštovková o průběhu dohadovacího řízení o ÚP na MÚ Česká Lípa. Definitivní rozhodnutí vydá OŽP LK.

10) Pí. Laštovková o průběhu exekučního řízení na p. Žežulku.

11) Pí. Laštovková o zahájení pokládky el. kabelů v obci.

12) Pí. Laštovková o podepsané smlouvě na zřízení odběrného místa v Blatečkách.

13) Pí. Laštovková o situaci kolem kolaudace ČOV.

14) Pí. Laštovková o provedeném sekání travního porostu p. Mynaříkem a p. Roučkou.

15) Pí. Laštovková vydala o příkaz k provedení inventarizace majetku obce k  31.10.2010 inventarizační  komisi ve složení p. M. Rampouch, p. Novák a p. L. Rampouch.

16) Pí. Laštovková k žádosti p. Bernáta z Konrádova na povolení výkopových prací.

17) Pí. Laštovková o ukončení dohody na úklid kanceláře obecního úřadu pí. Z. Rampouchovou.

18) Pí. Laštovková o vzdání práce kronikářky pí Horové z rodinných důvodů. Obec jí děkuje za výborné vedení kroniky v posledních letech.

19) Pí. Laštovková o jednání s firmou SaM, která by měla opravit cestu na Beškov, jak bylo slíbeno tamějším obyvatelům.

20) Pí. Laštovková o trávení psů v oblasti Housky. Upozorňujeme občany, aby své psy co nejvíce hlídali, jedná se o trávení psů jedem na krysy.

21) Pí. Laštovková o provedené urgence  na dodání zrcadla na křižovatku v Tuboži.

22) Pí. Laštovková o průběhu komunálních voleb a výpočtu odměny při skončení  funkčního období dle metodiky MV ČR.

23) P. M. Rampouch o volební komisi  ve složení :

 - zapisovatel : p. Rozínek,

 - členové: za kandidátku „ Život na vsi „ byla delegována pí. Z. Rampouchová, zástupce p. Wolf 

 za kandidátku „ Sdružení Blateckých osad „ byl delegován p. Gabriel, zástupce pí.H. Nováková,

 ostatní dva členy delegovala starostka ,a to pí. Beranovou a p. Mečíře.

 Další průběh říjnových komunálních voleb má na starosti p. M. Rampouch.

 

Zastupitelstvo obce uložilo :

 

1) Kontrolní komisi prověřit žádost p. Bernáta. Termín do příštího zasedání.

 

 

Termín příštího zasedání 14.10.2010 v 18,00 hod. na obecním úřadě.

 

 

 

Mgr. Helena Laštovková Jindřiška Gabrielová Peprná

 starostka obce   2. místostarostka obce