Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 5/1/2009

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 21.5.2009

Přítomno :  7 zastupitelů obce

Ověřovatelé zápisu dnešního zasedání : p. L. Rampouch, p. Koubek

Zastupitelstvo obce schválilo :

1)      Rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 7 hlasů pro.

2)      Rozpočtový výhled do roku 2012 dle přílohy č. 1 v počtu 7 hlasů pro.

3)      Změny rozpočtových výdajů pro rok 2009, viz příloha č. 2 v počtu 7 hlasů pro.

4)      Podání žádosti o grant z programu GRANTOVÉHO fondu Libereckého kraje číslo 16 na vyhotovení II. etapy územního plánu a dodatek ke smlouvě s firmou TENET, týkající se vynechání části „ Koncept ÚP“ v počtu 7 hlasů pro.

5)      Smlouvu na realizaci nového veřejného osvětlení v Blatcích a Rovni v počtu 4 hlasy pro, 2 hlasy proti /p.Novák p.Kužela/, 1 se zdržel /p.L.Rampouch/.

6)      Osazení dodatkové tabule pod označením názvu obce dne 26.5.2009 v tomto znění „ Tato obec je daňově diskriminovánav počtu 7 hlasů pro

7)      Odvolání pí. Gabrielové z finanční komise v počtu 7 hlasů pro.

8)      Pí. Gabrielové od 6.5.2009 odměnu za vykonávanou funkci 2. místostarostky v počtu 7 hlasů pro.

9)      Zadání projektu vodovodu na Dolní Tubož v počtu 7 hlasů pro.

Zastupitelstvo obce informovalo :

1)      Pí. Laštovková o podání žádosti na Katastrální úřad Česká Lípa na vyhotovení srovnání parcel v k.ú. Tubož  parc.č. 126.

2)      Pí. Laštovková o projednání údajné duplicity č.p. 36 k.ú. Houska. V listech vlastnických vedených KÚ Č.L. je č.p. 36 zapsáno jako objekt trvalého bydlení na pí. Gabrielovou. Nemovitost obývaná p. ing. Brodským je v KÚ Č.L. vedená pod číslem 020 jako objekt k rekreačnímu bydlení.

3)      P. Novák v zastoupení kontrolní komise o místním šetření pozemků par.č. 46/3, 1269/2, 1269/3 v k.ú. Tubož.

4)      P. Novák o zajištění dřeva , dodání 6 laviček u obecního rybníku vč. posekání trávy.

5)      P. Novák o potřebě 80 bm kulatiny o průměru 20- 25 cm na ohraničení parkovišť před obecním úřadem.

6)      P. Koubek o provedeném rozvozu štěrku.

7)      P. Koubek o cenovém návrhu na rekonstrukci obecní vodárny.

8)      P. Koubek o provedení postřiku plevelných ploch RANDAPEM .

9)      Pí. Laštovková o závěrečném účtu za rok 2008. Výsledek bude vyvěšen na úřední desce.

10)  Pí. Laštovková o výsledcích kontroly hospodaření, ocenění majetku obce a účetnictví.

11)  Pí. Laštovková o výsledcích jednání s p. Novotným o právním stavu příjezdové cesty na Horní Tubož.

12)  P. M. Rampouch o zajištění voleb do Evropského parlamentu. Volební komise bude ve složení  p. Mečíř, pí. Závorová, sl. G. Rampouchová a pí. Z. Rampouchová.

13)  Pí. Laštovková o projektu LAGu. Obec obdržela dotaci na rekonstrukci místnosti v budově obecního úřadu za účelem pořádání výstav.

14)  Pí Laštovková o opravě dvou dveří v budově obecního úřadu a postupu prováděných prací vč. zabezpečení budovy po dobu oprav.

15)  Pí. Laštovková o výsledku žádosti o dotaci na opravu cesty na Beškov. Žádosti nebylo vyhověno.

16)  Pí. Laštovková o úpravě cesty k vodárně na Blatcích p. Nečasem.

17)  Pí. Laštovková o vyhotovení návrhu darovací smlouvy mezi obcí a pí. Karlovskou, které bude návrh zaslán.

18)  Pí. Laštovková o žádosti p. Gardavského o zřízení vodovodních přípojek k šesti projektovaným domům na Blatcích.

19)  Pí. Laštovková o zajištění advokáta ve sporu s p. Pokorným ve věci vypořádání za restituované pozemky.

20)  Pí. Laštovková o zajištění mapy z dotačního programu Máchova kraje.

21)  Pí. Laštovková o svozu víceobjemového odpadu.. Kontejner bude přistaven  dne 3.7.2009 v odpoledních hodinách u informačního střediska Pod Houskou a odvezen 6.7.2009 dopoledne.

22)  Pí. Laštovková o nezaplacení paušálu za odvoz domovního odpadu p. Žežulkou a p. Výborným.

23)  Pí. Laštovková o výsledku měření hladiny vody ve studni na Rovni. Hladina nevyhovující, bude osloven odborník s žádostí o vypracování posudku a předložení nápravných opatření.

24)  Mimo program pí. Laštovková o provizorním připojení el. proudu  z bývalé hasičské zbrojnice pro soukromé účely. Po dokončení bude proveden odečet a obci uhrazen.

Zastupitelstvo obce uložilo

1)      Pí. Laštovkové zjistit základní informace o nové tlakové nádrži potřebné k rekonstrukci obecní vodárny. Termín : do příštího zasedání

2)      P. M. Rampouch projedná s p. Saskou pokácení vhodných smrků na ohraničení parkovišť u obecního úřadu, kterých je potřeba 80 bm. Termín : do příštího zasedání

3)      Kontrolní komisi prověřit parcelu par. č. 1204 k.ú. Tubož. Termín : do příštího zasedání

4)      P. Koubek zajistí dovoz štěrku na cestu v Horní Tuboži. Termín : do příštího zasedání

5)      Pí. Laštovkové projednat s p. Gardavským podmínky eventuelního připojení na obecní vodovod k šesti projektovaným domům v Blatcích. Termín : do příštího zasedání

Termín příštího zasedání 25.6.2009od 18,00 hod. na obecním úřadě.

V Blatcích  21.5.2009 

Mgr. Helena Laštovková                             Jindřiška  Gabrielová Peprná

starostka obce                                                   2. místostarostka obce