Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 4/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 22.04.2010

 

Přítomno : 4 zastupitelé obce, omluveni (3 ) - p. Novák, p. Kužela a p. L. Rampouch

Ověřovatelé zápisu dnešního zasedán í : pí. Laštovková a p. M. Rampouch

 

Zastupitelstvo obce schválilo :

 

1) Rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 4 hlasy pro.

2) Navýšení dotace projektu „ U nás je taky hezky „ o 125 tis. Kč v počtu 4 hlasy pro.

3) Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 500 tis. Kč se splatností do 31.12.2010 na financování projektu „ U nás je taky hezky „ s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění  úvěru účtem určeným pro příjem dotace bianco směnkou v počtu 4 hlasy pro.

 4a) Investiční záměr projektu „U nás je taky hezky“.

 b) Úvěrovou smlouvu č.151164459.

  c) Zajištění úvěrové smlouvy.

5) Vyhlášení záměru prodeje parcel p.č. 1053/15 o výměře 396 m2 a 1093/3 o výměře 500 m2 vše v k.ú. Blatce v počtu 4 hlasy pro.

6) Prominutí zaplatit penále za odvoz komunálního odpadu za zemřelou pí. Nedvědovou v počtu 4 hlasy pro.

7) Závěrečný účet za rok 2009.

 

Zastupitelstvo obce informovalo :

 

1) Pí. Laštovková o jednání s firmou SaM Česká Lípa, která provede opravu cesty na Beškov.

 

2) Pí Laštovková o skutečnosti, že náhradní oprávněná osoba pro účetnictví obce není nutná.

 

3) Pí. Laštovková o zajištění rozvozu kamene p. Martinem Mynaříkem.

4) Pí. Laštovková o vysazení lípy p. doc. Valentou a p. L. Rampouchem u ČOV. Zastupitelstvo oběma děkuje.

5) Pí. Gabrielová o umístění závěrečného účtu obce na www.stránky obce.

6) Pí. Gabrielová o vybírání vodného p. Koubkem a p. Gabrielem. Zastupitelstvo jmenovaným děkuje.

7) Pí. Gabrielová o dokončení další etapy převodu historického majetku obce od Lesy ČR.

8) Pí. Laštovková o předání druhého vzorku odpadní vody z ČOV na laboratorní analýzu.

9) Pí. Laštovková o přehledu výše daně z nemovitostí. Obyvatelé mohou na OÚ do přehledu v úředních hodinách nahlédnout.

10) P. M. Rampouch o dosázení obou obecních pasek.

11) P. M. Rampouch o průběhu zednických prací na budově OÚ.

12) P. M. Rampouch o výsledku soudu s p. Studničnou. Po obdržení rozsudku bude v případě potřeby svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva.

13) P. M. Rampouch o přípravě voleb do PS ČR. Zapisovatelkou bude sl. Gabriela Rampouchová.

14) OZ vzalo na vědomí námitky p.M.Rampoucha týkající se zápisu us.č.2/2010 a 3/2010.

 

15) P. Koubek o rekonstrukci vodárny v Blatcích.

16) Pí. Laštovková o průběhu prací na rekonstrukci sálu v budově OÚ.

17) Pí. Laštovková o svozu nebezpečného odpadu. Bude 15.05.2010 u OÚ od 10,55 do 11,40 hod.

18) Pí. Laštovková o přípravě komunálních voleb. Koordinátorem je p. M. Rampouch.

 

Zastupitelstvo obce uložilo :

 

1) Pí. Gabrielové předat návrh zápisu historického majetku obce na Katastrální úřad v České Lípě. Termín : do příštího zasedání.

 

 

Termín příštího zasedání 20.05.2010 v 18,00 hod. na obecním úřadě.

Dne 28.5.20100 nebudou úřední hodiny z důvodu voleb do Poslanecké sněmovny.

 

 

 

V Blatcích 22.04.2010

 

 

 

 

 

Mgr. Helena Laštovková Jindřiška Gabrielová Peprná

 starostka obce   2. místostarostka obce