Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 4/2009

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 16.4.2009

 

Přítomno 6 zastupitelů obce

Omluven : p. L.Rampouch

Ověřovatelé zápisu dnešního zasedání : p. M.Rampouch, p. Kužela

 

Úvodem pí. Jindřiška Gabrielová jako nový zastupitel složila slib.

 

Zastupitelstvo obce schválilo :

1)      Rozšíření programu veřejného zasedání  v počtu 6 hlasů pro.

2)      Uzavření smlouvy s pí. Karlovskou na vybudování vodovodní odbočky na parc. 5/1 a 6/2 k.ú Blatce v počtu 6 hlasů pro.

3)      Podání žádosti z grantu LK na vybudování ČOV v počtu 6 hlasů pro.

4)      Vstoupit do sporu v soudním jednání s panem a paní Pokornými vč. zajištění advokáta pro zastupování obce v počtu 6 hlasů pro.

5)      Účast v dotačním programu Máchova kraje „Máchovým krajem pěšky a s kolem“ v počtu 6 hlasů pro.

6)      Zadání projektu na veřejné osvětlení v  Blatcích a Rovni firmě ENERGO v počtu 6 hlasů pro.

7)      Návrh zadání územního plánu obce Blatce v počtu 6 hlasů pro.

8)      Úpravu cesty k blatecké studni v počtu 6 hlasů pro.

9)      Přemístění kontejnerů u rybníka Pod Houskou a objednání 6 laviček u p. Zelenky v počtu 6 hlasů pro.

10)  Rozvoz štěrku na Horní Blatečky, Roveň, k rybníku Pod Houskou, Konrádov, případně do Horní Tubože  v počtu 6 hlasů pro.

11)  Prodloužení termínu k úhradě poplatků za odvoz pro letošní rok do 31.5.2009, po této době bude účtováno 50% penále v počtu 6 hlasů pro.

 

Zastupitelstvo obce informovalo o :

           1)  P.Koubek o výběru vodného, o zpracování obecního dřeva a kontrole obecního         

                 vodoměru.

            2)  P. M. Rampouch o zaměření obecního lesa ( Blatce, Český Příkop, Pod

     Beškovem )

3)  P. M. Rampouch o úhradě provedených prací p. Mynaříkem.

4)       P. M. Rampouch o geometrickém zaměření části silnice na Housce darované p.     ing. Šimonkem.

5)       P. M. Rampouch o nákupu sazenic v celkovém ceně 9.744,- Kč, nakopávce v ceně 7.104,- Kč a sázení v ceně 4.482,- Kč.

6)       P. Novák o odvozu odpadu do sběrny, vyřezání křoví u cesty na Blatcích , nákupu sekačky v ceně 35.000,- Kč, pokácená stromů na hrázi u obecního rybníka a dokončení úklidu kolem obecního úřadu.

7)       Paní Laštovková o svozu mobilního odpadu, který bude 16.5.2009, stanoviště :

- u obecního úřadu v době od 10,55  do  11,20

      - na Housce v době od 11,25  do  11,45.

8)Paní Laštovková  o finančním vypořádání za pozemky obcí prodané p. Matějkovi,  p. Kalašovi, p. Novotnému, p. Čapkovi a p. Pokornému. S vyrovnáním p. Matějka nesouhlasí, p. Kalaš souhlasí, p. Novotný se nevyjádřil, p. Čapek souhlasí a p. Pokorný uplatňuje své právo soudní cestou.

9)P. M.Rampouch o soudním jednání s p. Studničkou, soud byl odročen do doby dodání  dokladů obce, které obratem p. M. Rampouch zaslal.

10)   Paní Laštovková o výsledku prověření  o prověření obecních parcel   v k.ú. Tubož :KÚ Česká Lípa

- parc. č..  1269/2                 výměra  38 m2                          po kontrole 24 m2

- parc. č.    1269/3                 výměra 29 m2                          po kontrole 43 m2 

11)   Paní Laštovková o pracích na cestě na Roveň. Za úpravu cesty bylo zaplaceno 28.000,- Kč. Na část cesty, která je v soukromém vlastnictví pí. Volfové byla vystavena samostatná faktura . Zákazová značka pro pěší bude odstraněna a nahrazena značkou zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkem mimo vlastníků přilehlých nemovitostí.

12)   Projednání duplicitních č.p. 36 k.ú. Hoska odloženo na příští zasedání.

13)   Úprava úředních hodin, ob týden se bude střídat starostka a místostarosta.

14)   P. Koubek o cenové nabídce na nerezovou vodovodní nádrž na Blatcích, odloženo na příští zasedání.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1)      Byl úspěšně přijat projekt v LAG Podralsko, obec obdrží dotaci.

2)       Informaci z KVS.

 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí :

1)      S umístěním schránky České Pošty u č.p. 6 Blatce.

2)      Se vstupem do SOLK.

 

Zastupitelstvo obce uložilo :

1)P. Novákovi provést místní šetření parcel č. 46/3, 1269/2, 1269/3 v k.ú. Tubož . Termín : do příštího zasedání .

2)Paní Laštovková prověří parcelu č. 126 v k.ú. Tubož o výměře 10860 m2  z hlediska vlastnických vztahů na KÚ Česká Lípa. Termín : do příštího zasedání.

3)P. Novák určí množství dřeva potřebného na ohraničení parkoviště u obecního rybníka. Termín : do příštího zasedání.

4)P. M. Rampouch projedná s p. Saskou pokácení vhodných smrků nutných na ohraničení parkoviště u obecního rybníka. Termín : do příštího zasedání.

5)P. Koubek zajistí rozvoz štěrku. Termín : do příštího zasedání.

6)Paní Laštovková prověří duplicitní č.p.36 k.ú. Houska na KÚ Česká Lípa. Termín : do příštího zasedání.

 

Termín příštího zasedání  21.5.2009 od 18,00 na obecním úřadě.

 

V Blatcích  16.4.2009

 

                                                             Mgr. Helena Laštovková

                                                                      starostka obce