Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 3/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 11.03.2010

 

Přítomno: 5 zastupitelů obce, nepřítomni (2) – p. Novák a p. Kužela

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání všemi přítomnými hlasy schválilo návratnou finanční výpomoc na předfinancování dotace od SZIF na rekonstrukci oken a opravu sálu v budově OÚ v rámvi dotačního titulu „ U nás je taky hezky !“. Tato finanční výpomoc nepřesáhne částku 600.000,- Kč. Partnerská smlouva zavazuje obec k poskytnutí 10% příspěvku z této částky.

 

USNESENÍ Č. 3/1/2010

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 25.03.2010

 

Přítomno :  7 zastupitelů obce

Ověřovatelé zápisu dnešního  zasedání :  p. Novák a p. Koubek

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

1) Rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 7 hlasů pro.

2) Opravu cesty na Beškov z vlastního rozpočtu max. do výše 150.000,- Kč v počtu 7 hlasů pro.

3) Pokácení dvou buků na obecním pozemku v počtu 7 hlasů pro.

4) Výběr firmy EKOBAU z Č.L. na zpracování  SEA k ÚP Blatce v počtu 7 hlasů pro.

5) Koupi  nových dveří do budovy OÚ vč. demolice vnitřních dveří v počtu 6 hlasů pro, proti (1)- p. Kužela.

6) Rozpočtovou změnu č.1 ­­­ ­- přesunutí  přebytku hospodaření minulých let ve výši  80.700Kč na úhradu SEA k ÚP Blatce v počtu 7 hlasů pro.

7) Nežádat v letošní roce o dotaci na vodovod v  Dolní Tuboži v počtu 7 hlasů pro.

8) Požádat o krátkodobou finanční půjčku u MÚ Doksy či MÚ Dubá na předběžné zafinancování dotace na  rekonstrukci sálu v budově OÚ v počtu 7 hlasů pro.

9) Dokončení rozpracovaných akcí do konce volebního období v počtu 7 hlasů pro.

10) Sponzorský dar pojízdné prodejně ve výši 6.000,- Kč v počtu 5 hlasů pro, zdrželi se ( 2 ) pí. Gabrielová a p. Novák.

11) Jednotné vodně pro celou obec kromě přípojek na studnu u restaurace Pod Houskou  ve výši 30,- Kč/m3 v počtu 7 hlasů pro.

12) Připojení rodinného domu  Blatce č.p. 16 pí Paterové na stávající vodovodní řád , a to na vlastní  náklady v počtu 7 hlasů pro.

Zastupitelstvo obce informovalo :

1) Pí. Gabrielová o zajištění podkladů na podání žádosti o grant z programu Grantového fondu LK č. 17 pro realizaci VO v Blatcích.

2) Pí. Gabrielová  o zjištění podmínek pro žádost o grant LK na vybudování ubytovny v budově OÚ.

3) Pí. Gabrielová o vypracování nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. Tubož pro pí Havlovou.

4) Pí. Laštovková o podání žádosti o grant z programu Grantového fondu LK č. 17 pro realizaci VO v Blatcích.

5) Pí. Gabrielová o zahájení přípravných prací pro zápis historického majetku z Lesy ČR na obec.

6) P. Koubek o stavu vodovodního hospodářství v obci.

7)  P. Novák o brigádě na vyklizení sálu v budově OÚ před rekonstrukcí. Zúčastnili se p. Novák, p. Koubek, p. Gabriel a p. Valenta s paní. Obec všem zúčastněným děkuje.

8) P. Novák o dokončené přípravě materiálu nutného k oplocení ČOV.

9) P. Novák o zajištěné opravě sekačky na trávu.

10) P. Novák o demolici rozbité čekárny v Blatečkách.

11) P. M. Rampouch o probíhajících lesních pracích.

12) Pí. Laštovková o probíhajících pracích při rekonstrukci sálu v budově OÚ.

 

Zastupitelstvo obce uložilo :

1) Pí. Laštovkové vyzvat stavební  firmy k předložení cenové nabídky opravy cesty na Beškov. Termín: do příštího zasedání.

2) P. Novákovi zakoupit a zabudovat  nové dveře v budově OÚ vč. demolice stávajících nevyhovujících dveří. Kontrolní  termín :  na příštím zasedání.

3) Pí. Laštovkové požádat MÚ Doksy či MÚ Dubá o možnost krátkodobé finanční půjčky na rekonstrukci sálu v budově OÚ. Termín: do příštího zasedání.

4) Pí. Gabrielové dát na obecní stránky závěrečný účet obce. Termín: do příštího zasedání.

5)  Pí. Laštovkové zajistit náhradní oprávněnou osobu pro  účetnictví  obce. Termín: do příštího zasedání.

6) Pí. Laštovkové zajistit kámen na opravu obecních cest. Termín: do příštího zasedání.

7) P. L. Rampouchovi  ve spolupráci s doc. Valentou vysadit lípu obecnou na obecním pozemku. Termín : do příštího zasedání.

8)  P. Koubkovi a pí. Gabrielové provést odečty spotřeby vody. Termín : do příštího zasedání.

 

 

 

Termín příštího zasedání 22.04.2010 v 18,00 hod. na obecním úřadě.

V Blatcích 25. 03. 2010

 

 

 

 

Mgr. Helena Laštovková Jindřiška Gabrielová Peprná

 starostka obce  2. místostarostka obce