Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 8/2007

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 11.9.2007

Přítomno 5 zastupitelů obce, omluveni p. Novák a p. Studnička.

1.                 Schválení programu zasedání a zařazení: problematika toulavých psů, schválení rozpočtových změn, schválení doplnění stávající smlouvy obce s ČP, žádost pí Paterové o zřízení přípojky na obecní vodovod hrazený obcí, zpráva starostky o cestě v Myší díře. Hlasování: 5 pro. Návrh schválen.

2.                 Určení ověřovatelů zápisu dnešního zasedání: p. M. Rampouch, p. L. Rampouch.

3.                  Kontrola plnění usnesení č. 7/2007 ze dne 9.8.2007.

4.                 Zprávy o činnosti od posledního zasedání: p. M. Rampouch informoval o prohlídce a přípravě komínu, p. Koubek o údržbě studen, pí Laštovková o účasti na setkání starostů v Novém Boru, o jednání ve věci seskupení katastrálních map.

5.                 Zpráva starostky o archivním dohledu. Jednorázový archivní dohled bude zajištěn soukromou osobou včetně. Předpokládaná cena cca 4.000,-Kč.

6.                 Schválení prodeje a stanovení kupní ceny p.č. 98/3 k.ú. Houska - 442 m2 Navržena prodejní cena 25,- Kč/m2. Hlasování: 5 pro. Návrh schválen.

7.                  Informace o výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky – zpracování územního plánu obce Blatce. Osloveno 5 vybraných firem, termín podání nabídky do 21.9.2007 do 19hod., bude sestavena výběrová komise o 5 členech.

8.                  Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce. Pověřena paní Čížkovská o zajištění dalších informací se strany firmy, poté bude hlasováno o smlouvě budoucí. Hlasování: 5 pro.

9.                  Projednání žádosti pana Kudrny na připojení k vodovodnímu řádu na Blatcích. Návrh o zamítnutí žádosti připojení z důvodu nedostatečné kapacity současného vodovodního řádu. Hlasování: 5 pro.

10.              Zpráva pana Nováka o dokončení stavby čekárny a informačního střediska Pod Houskou – vyhodnocení. Zpráva přesunuta na další zasedání.

11.              Projednání stavby kůlny na dřevo u OÚ. Hlasování: 5 pro. Návrh schválen.

12.              Informace o přistavení velkoobjemového kontejneru na nebezpečný odpad na Blatcích ve dnech 25.-26.8.

13.              Projednání budoucího zaměření vodní plochy před budovou OÚ. Hlasování: 5 pro.

14.              Problematika zaběhnutých psů, nutnost umístění do útulku pro psy. V tomto směru osloven útulek v Mělníce, jednorázová platba za přijetí toulavého psa 3.000,-Kč + veterinární kontrola. Hlasování: 5 pro.

15.              Pí Laštovková informovala o postupu v žádosti o odkoupení cesty v Myší díře, čeká se na převod cesty do vlastnictví RK Vesta.

16.              Informace starostky o opravě komunikace č. 25932 (zbývající úsek neopravené hlavní silnice v Blatcích), LK přislíbena dodatečná oprava do konce září.

17.              Žádost pí Paterové o zřízení přípojky na obecní vodovod. Návrh na zamítnutí žádosti o zřízení přípojky na náklady obce. Hlasování: 5 pro. Žádost zamítnuta.

18.              Schválení rozpočtových změn. Hlasování: 5 pro.

19.              Žádost manželů Wolfových o uzavření cesty do dolní části Rovně. Pan Wolf s žádostí seznámí ostatní obyvatelé dotčených nemovitostí.

20.              Informace p. Wolfa o možném doplnění smlouvy obce Blatce s ČP. Pan Wolf pověřen zjištěním podrobností v této věci do dalšího zasedání zastupitelstva.

21.              Termín příštího zasedání:  11.9.2007od 18.00 hod na obecním úřadě.

V Blatcích dne 11.9.2007                         Mgr. Helena Laštovková

                                                             Starostka obce Blatce