Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 6/2007

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 28.6.2007

Přítomno všech 7 zastupitelů obce.

1.                Schválení programu zasedání a zařazení do bodu č.15) žádost o navýšení obecní pokladny, schválení plateb za vodu na Rovni. Hlasování: 7 pro. Návrh schválen.

2.                Určení ověřovatelů zápisu dnešního zasedání: p. Koubek a p. L.Rampouch.

3.                Kontrola plnění usnesení č. 4/2007 ze dne 19.4.2007, doplnění usnesení č. 5/2007 o vyjádření pana Studničky k protipožární ochraně a podpisu smlouvy s obcí Doksy, v hlasování byl proti z důvodu nesouhlasu s vybranou obcí.

4.                Zprávy o činnosti od posledního zasedání. P. Koubek informoval o nutnosti výměny čerpadla na Blatcích, o veřejném osvětlení, pí Laštovková o projektu sdružení obcí LK -  renovace veřejného osvětlení, p. Novák o výstavbě čekárny, údržbě lesa.

5.                Zpráva starostky o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 – viz usnesení č.6/1 2007.

6.                Projednání pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům OZ. Hlasování: 7 pro. Návrh schválen.

7.                Informace o „Zlínské výzvě starostů“ deklarace proti diskriminaci daňové hodnoty 1 obyvatele. Hlasování: 7 pro. Zastupitelstvo souhlasí s připojením se.

8.                Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 12/1 v k.ú. Tubož, p.č. 1014/1 v k.ú. Houska a p.č. 107 v k.ú. Houska.

9.                Stanovení kupní ceny a schválení prodeje pozemků.p.č.1469/7 p. Gardavskému, p.č.1469/1 a p.č.5/2 p. Čechovi. Cena za tr.travní posrosty 10-25 Kč/m2 a stavební parcely 30-40 Kč/m2. Hlasování: 6 pro, zdržel se p. Studnička. Prodejní cena u p.č.1469/1 a 1469/7 – návrh 15 Kč/m2. Hlasování: 6 pro, zdržel se p. Studnička. Prodejní cena u p.č. 5/2 – návrh 30 Kč/m2. Hlasování: 7 pro. Návrhy schváleny.

10.            Schválení pořízení územního plánu z grantů z LK. Hlasování: 6 pro, zdržel se p. Studnička. Návrh schválen.

11.            Znovuhlasování o bezúplatném převodu zpevněné komunikace p.č. 1237. Hlasování: 5 pro, zdržel se p. Novák, proti p. Studnička. Návrh schválen.

12.            Schválení rozpočt. změn. Hlasování: 6 pro, proti p. Studnička. Návrh schválen.

13.            Prominutí poplatků za odpady. Žádost pana Skořepy s manželkou - Hlasování: 6 pro, p. Studnička nepřítomen. Žádost schválena. Žádost p. Donáta – Hlasování: 6 proti, 1 nepřítomen. Žádost nebyla schválena.

14.            Žádost pí Víškové o rozdělení parcel 928/1, 935, 940/7 a 940/8 na 12 dílů. Hlasování: 6 pro, nepřítomen p. Studnička. Žádost schválena.

15.            Schválení paušálu za vodu na Rovni za rok 2005 – 269 Kč/chalupa, na rok 2006 – 12 Kč/m3. Hlasování: 6 pro, zdržel se p. Studnička. Návrh schválen

16.            Navýšení hotovosti na obecní pokladně. Hlasování: 6 pro, zdržel se p. Studnička. Návrh schválen.

17.             Termín příštího zasedání:  9.8.2007od 18hod na obecním úřadě.

  

V Blatcích dne 28.6.2007                                         Mgr. Helena Laštovková

                                                                              Starostka obce Blatce