Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 2/2007

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 15.2.2007

 

Přítomno všech 7 zastupitelů obce

1.                  Schválení programu zasedání. Hlasování: 7 pro. Návrh schválen.

 

2.                  Určení ověřovatelů zápisu dnešního zasedání: p. L.Rampouch a p. Studnička.

 

3.                  Kontrola plnění usnesení č. 1/2007 ze dne 18.1.2007

 

4.                  Zprávy o činnosti od posledního zasedání: místostarostka D. Čížkovská informovala o zaslání žádosti o opravu silnic na Liberecký kraj, odeslání roční zprávy o výsledcích finančních kontrol a o končící platnosti řidičských průkazů a jejich výměně. P. Koubek informoval o opravě střechy po větrné vichřici, údržbě studny na Housce, opravě pouličního osvětlení v Blatečkách a Tuboži, o nutnosti opravy vzpěry vrat u sběrného místa v Blatcích, o ztrácení odpadků na komunikaci – nedostatečného zabezpečení vozu při odvozu odpadu firmou Remondis. P. Novák informoval o provedené kontrole obecních lesů s p. M. Rampouchem a p. Saskou, spočítání škod po větrné vichřici (35m2) a o plánovaném označení prořezávky. Místostarosta p. M.Rampouch informoval o nutnosti upřesnění v zápisu usnesení 1/2007 bod 4), kontroly DPH na dokladech – problém vystavitelů faktur nikoliv obce. Dále o odeslání emailu Libereckému kraji o výši škod napáchaných větrnou vichřicí v obecních lesích, o provedení rozpočtových změn v Liberci namísto bývalé paní účetní Paluskové, o kolaudaci novostavby manželů Štráchalových v Blatcích, o odhlášení trvalého pobytu pí Milady Gardavské. Starostka pí H.Laštovková informovala o zřízeném živnostenského listu obce na provoz vodovodu a kanalizace,  o upozornění okrašlovacím spolkem Pšovka na černé skládky na našem území, o svolání schůze v otázce studny na Housce dne 6.4.07 za účasti pana Šimonka, o navezení štěrku na příjezdovou cestu k p. Novákovi, o dojednání smlouvy na  vlastní odvoz odpadu z hradu Houska, o záměru vypracovat projekt na rekonstrukci budovy OÚ, o žádosti na zastupitele o výpomoc při dotřídění obecní dokumentace, o nutnosti sepsat smlouvy na odběr vody, o záměru pana Rejmana stavět v Blatcích.

 

5.                  Uznaný region MASLAG Podralsko obec Blatce zahrnul do svého regionu a pro čerpání dotací z programu rozvoje LEADER 2007 – 2013 je nutné působnost a činnost MASLAGu na správním území obce schválit zastupitelstvem.

Hlasování: 6 pro, zdržel se: p. Studnička. Návrh schválen

 

6.                  Schválení „Plánu rozvoje obce“ v souladu s LK. Návrh pí H. Laštovkové na zpracování plánu rozvoje Podralskem, předpokládaná cena cca 10.000,- Kč. Hlasování: 6 pro, zdržel se: p. Studnička. Návrh schválen.

 

7.                  Schválení nového Jednacího řádu obce Blatce.  Hlasování: 7 pro. Návrh schválen.

 

8.                  Schválení smlouvy s účetní pí K. Wolfovou. Přesunuto na další zasedání zastupitelstva, návrh smlouvy je projednáván s LK.

 

9.                  Problematika černých skládek na území obce. Informace od starosty obce Mšena p. Janavského  o černé skládce na Zborceném vrchu. P. Koubek po vyschnutí cesty vysypané odpady odveze. Další černá skládka je na stezce na hrad Houska – zasypaný úvoz u cesty. Po zjištění majitele dotčeného pozemku bude vyzván k likvidaci této černé skládky.  Další černá skládka se nachází ve skalních sklepích p. Šimonka.  

 

10.              Informace starostky obce o projektech na ČOV a o záměru výstavby turistické ubytovny v budově OÚ.  Byl požádán p. Kotvald o vypracování projektu rekonstrukce budovy OÚ a vybudování turistické ubytovny v půdních prostorách. Možnost čerpání dotací z EU + regionu Podralsko. Nutno dohledat projektovou dokumentaci budovy. Pro realizaci ČOV bylo domluveno s CHKO Kokořínsko, že obci zaplatí kořenovou čističku a že kanalizace k této kořenové čističce bude oproti dřívějšímu projektu zkrácena – kanalizaci platí obec.

 

11.              Vyhlášení záměru na pronájem obecní budovy. Výpověď p. Knapa ze zdravotních důvodů (pronájem provozovny v budově OÚ) k 28.2., nutno vyhlásit výběrové řízení na pronájem hospody, sálu, trávníku a terasy, vyvěšení do 20.2. 2007 na 1 měsíc. Dále nutno demontovat topení a vymalování pronajímaných prostor před ukončením výběrového řízení.

Hlasování: 6 pro, proti: p. Studnička (žádost o zápis jeho stanoviska, že nesouhlasí s investicí do budovy OÚ a je pro privatizaci této budovy).

Návrh vyhlášení výběrového řízení na pronájem hospody schválen.

 

12.              Informace o placení dani z nemovitosti. Vyvěšeno na vývěskách, každému plátci přijde složenka.

 

13.              Schválení rozpočtu na rok 2007. P. Wolf informoval o nutnosti dorovnání výše příjmu a výdajů pro vyrovnaný rozpočet (+ 555,- Kč přiřazeno k položce výdajů lesního hospodářství – nákup materiálu, tím rozpočet dorovnán) , o přečíslení – přeřazení sumy pro odměny zastupitelů, informace k uzávěrce rozpočtu r. 2006. Hlasování: 6 pro, zdržel se: p. Studnička. Rozpočet schválen.

 

14.              Záležitosti došlé po zveřejnění pozvánky. Hlášení Českého svazu včelařů o trvalém stanovišti včelstev na Tuboži, Beškově, Housce, v Blatcích a v Konrádově. Informace bude zveřejněna na internetových stránkách obce. Informace CHKO Kokořínsko o výměně střešní krytiny na budově čp. 26 – stodola p. M. Rampoucha

 

DISKUSE:

15.              Zpráva p. Jana Štumpfa  o stavu silnice na přilehlé komunikaci na Housce, ústní stížnost p. Štumpa - nutno oslovit pí Peprnou a vyzvat ji k uvedení cesty do původního stavu jako před započetím výkopových prací pro  přívod studny.

 

16.              Rozhodnutí o termínu příštího zasedání zastupitelstva dne 22.3.2007 v 18,00 hod v budově obecního úřadu. Hlasování: 7 pro.

                                    

 

V Blatcích dne 15.2.2007                                             Mgr. Helena Laštovková

                                                                                        Starostka obce Blatce