Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 1/2009

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 22.1.2009

Přítomno 6 zastupitelů obce, omluven p. Kužela

Ověřovatelé zápisu dnešního zasedání: p. Koubek, p. M. Rampouch          

Zastupitelstvo obce schválilo:

1)     Program zasedání a opravení bodu č.15) Projednání nových odměn pro zastupitele, dále přidání bodů projednání vytyčení cesty k vodárně na Blatcích, ocenění lesů, žádost o zpřístupnění cesty na Roveň - v počtu hlasů 6 pro, 1 nepřítomen.

2)     Dokončení vypracování projektu na vybudování podkrovní turistické ubytovny v budově OÚ panem Kottvaldem v ceně 34.000,-Kč a vyplacení zálohy ve výši 50% ceny projektu - v počtu hlasů 6 pro, 1 nepřítomen.

3)     Zkušební provoz ranního školního spoje Mšeno – Dubá na dobu 5měsíců v ceně 32.890,-Kč - v počtu hlasů 6 pro, 1 nepřítomen.

4)     Změnu v bodu 5 v usnesení č.12/2008 a to ve složení likvidační komise – na místo pana Koubka byl jmenován pan L.Rampouch v počtu hlasů 6 pro, 1 nepřítomen.

5)     Rozpočtové změny č. 9/2008 v počtu hlasů 6 pro, 1 nepřítomen. Rozpočtová změna je přílohou zápisu.

6)      Zrušení vyhlášky o odpadech č. 2/2006 v počtu hlasů 6 pro, 1 nepřítomen.

7)      Vyhlášku o odpadech č. 1/2009 v počtu hlasů 6 pro, 1 nepřítomen.

8)      Stanovení výše nových odměn pro zastupitele v počtu hlasů 6 pro, 1 nepřítomen. Tabulka s novými odměnami je přílohou zápisu.

9)      S oceněním historického lesního majetku až po jeho zaměření v počtu hlasů 6 pro, 1 nepřítomen.

Zastupitelstvo obce informovalo o:

1)      Paní Laštovková o programu eGovermentu a pověřené osobě v ČL, o doručení peněz za dotaci na opravu silnice na účet obce.

2)      Paní Čížkovská o přípravě na podání žádosti o dotaci na ČOV.

3)     Pan Koubek o kontrole účetních dokladů, o opravě topení ve vodárně na Blatcích, o přípravě podkladů pro návrh vodného.

4)     Pan Novák o přípravě na koupi sekačky, o proškolení panem Listoněm za účelem znalostí pravomocí kontrolní komise.

5)     Paní Laštovková informovala o podpisu splátkového kalendáře na bezúročnou půjčku se společností SaM ČL.

6)     Paní Laštovková  informovala o jednání s paní Hnátkovou z Odboru živ.prostředí v ČL ve věci záměru prodloužení vodovodu na Dolní Tubož. Pro stávající vodovod není nutná kolaudace, ale pro prodloužení již ano a při současném projektu by vzniklo hodně věcných břemen. Proto bude vše znovu projednáno s projektanty a zvážena i možnost nové trasy vodovodu.

7)      Žádosti pana Wolfa o vytyčení a znovuzaměření cesty na Roveň. Původní cesta byla zaměřená, proto se nejdříve pokusí dohledat původní značky ještě před opravou.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)     Výroční zprávu obce Blatce vypracovanou paní starostkou. Výroční zpráva bude vyvěšena a zveřejněna na internetových stránkách obce.

2)     Návrh zadání územního plánu obce Blatce a to na 1.etapu. Všechny vznesené připomínky paní starostka projedná s firmou TENET Trutnov.

3)      Likvidaci obecního majetku.

4)      Vytyčení cesty k vodárně na Blatcích.

Termín příštího zasedání:  19.2.2009 od 18.00 hod na obecním úřadě.

V Blatcích dne 22.1.2009                  

Mgr. Helena Laštovková         Ing. Dagmar Čížkovská

starostka obce                         místostarostka obce