Jdi na obsah Jdi na menu
 


OBEC BLATCE, okres Česká Lípa

Obecně závazná vyhláška

obce Blatce

č. 1/2007,

kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky

Zastupitelstvo obce Blatce se na svém zasedání dne 19.4.2007 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a 2, § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen “vyhláška”) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Blatce, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

Čl. 2

Zajištění požární ochrany,činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Obec Blatce zabezpečuje požární ochranu v rozsahu působnosti obce, jak vyplývá ze zákona č.128/2000 Sb. o obcích a z předpisů upravujících problematiku požární ochrany. Zpracovává předepsanou dokumentaci požární ochrany, plní podmínky požární bezpečnosti a zajišťuje činnost osobami odborně způsobilými k výkonu této činnosti.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, následky živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je zajišťována na základě uzavřené smlouvy s městem Doksy, v rozsahu stanoveném zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících, Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Doksy.

Čl. 3

Způsob nepřetržitého zajištění požární ochrany

(1) Nepřetržitý způsob zajištění požární ochrany je zajištěn jednotkou požární ochrany uvedenou v čl. 2 vyhlášky.

(2) Nepřetržitě lze hlásit požár nebo technický zásah na ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa.

(3) Pro ohlášení požárů, popř. jiných mimořádných událostí na území obce slouží systém míst pro ohlášení požárů a ohlašoven požárů:

Místo pro ohlášení požáru, ohlašovna

Číslo telefonu

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,Územní odbor Česká Lípa

150

Policie České republiky,Obvodní oddělení Doksy

487 872 333

Hasičská zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Doksy

725 076 552 pan Dedek

Veřejné telefonní automaty označené "150"

150

Ladislav Rampouch

607 975 608

Bohumil Koubek

607 585 745

Čl. 4

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Obec Blatce nezřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. S účinností od 12.4.2007 má obec Blatce uzavřenou smlouvu o zabezpečení požární ochrany v obci na dobu neurčitou s městem Doksy, v rozsahu stanoveném zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Čl. 5

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, případně v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Zákon o požární ochraně a další právní předpisy stanovují podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru1).

(2) Jako akce jsou pro účely vyhlášky definovány akce a shromáždění kulturního, sportovního, společenského, obchodního, politického, náboženského nebo jim podobného charakteru konané na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem, kterých se zúčastní 300 a více osob (dále jen “akce”) .

(3) Pořadatel akce, definované v odstavci 2, zřizuje preventivní požární hlídku a pokud to povaha akce vyžaduje (rozlehlost místa konání, počet účastníků) zřizuje požárních hlídek více.

(4) Zřizování, úkoly a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek stanoví zvláštní právní předpisy2).

Čl. 6

Zdroje vody

(1) Zdrojem vody pro hašení požárů zabezpečených obcí jsou:

rybník Tubož, přístupnost bez omezení

rybník před budovou OÚ, přístupnost bez omezení

(2) Povinnosti vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody stanoví zvláštní právní předpis 4).

Čl. 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu

(1) Voláním „HOŘÍ“.

Čl. 8

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje

Vedení a způsob zveřejnění seznamu sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje upravuje zákon o požární ochraně a nařízení Libereckého kraje, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje5).

Čl. 9

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 30.4.2007

___________________________________________________________

1) Např. § 4, § 27 odst. 2 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

2) Např.: § 13 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

3) § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

4) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

5) Např. § 27 odst. 2, § 29 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 

Miloš Rampouch                               Mgr. Helena Laštovková

místostarosta                                            starostka

 

Ing. Dagmar Čížkovská

místostarostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: