Jdi na obsah Jdi na menu
 


OBEC BLATCE, okres Česká Lípa

Obecně závazná vyhláška obce Blatce č. 2/2006

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Blatce schválilo a vydává dne 1.1.2007 v souladu s ust, § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Základní ustanovení

Obec Blatce zavádí a vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů­¹ (dále jen „poplatek za komunální odpad“).

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt a další údaje podle zvláštního zákona². Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

Čl. 3

Sazba poplatku za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:

1. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt……………250,- Kč

Poplatek je tvořen:

a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 0,- Kč.

b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč.

¹ § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

² § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba…………………500,- Kč

Poplatek je tvořen:

a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč.

b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč.

Rozúčtování nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Čl. 4

Osvobození

Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni poplatníci mladší 15 let.

Čl. 5

Splatnost poplatku za komunální odpad

1) Poplatek za komunální odpad je splatný vždy do 30.6. každého roku v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Blatce ve dnech Pá od 18,00 do 20,00 hod. nebo na účet obce Blatce č. 0900973369/0800

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 30.6., je poplatek za komunální odpad splatný vždy do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2007

Miloš Rampouch                       Mgr. Helena Laštovková

místostarosta                             starostka obce

Ing. Dagmar Čížkovská

místostarostka

Vyvěšeno:

Sejmuto:

  

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Blatce č. 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování nákladů obce za rok 2006 na sběr a svoz komunálního odpadu na osobu:

Náklady obce Blatce za rok 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu vznikajícího na území obce Blatce: 96.497,- Kč

Počet poplatníků poplatku za komunální odpad:

- fyzické osoby hlášené v obci Blatce k trvalému pobytu……76

- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce Blatce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (uveden počet těchto staveb)…………132 domů

-----------------------------------------                     -------------

Celkem………………………………………………………208

Náklady obce Blatce za rok 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:

- na chalupu 731,- Kč

- na trvale bydlícího obyvatele 401 ,- Kč