Jdi na obsah Jdi na menu
 


Městský úřad Česká Lípa

odbor rozvoje, majetku a investic, úřad územního plánování

Z A D Á N Í

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

BLATCE

NÁVRH

Objednatel: Obec Blatce

Pořizovatel: MěÚ Česká Lípa – ORMI, úsek úřad územního plánování

Datum: březen 2009

Zadání územního plánu Blatce

Obsah 

a)

požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

b)

požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

c)

požadavky na rozvoj území obce

d)

požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

e)

požadavky na řešení veřejné infrastruktury

f)

požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

g)

požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace,

h)

požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

i)

požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

j)

požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

k)

požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

l)

požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

m)

požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

n)

požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant 

o)

požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Zadání územního plánu Blatce

Zastupitelstvo obce Blatce stanovuje pro zpracování návrhu ÚP Blatce (dále jen „UP“) následující požadavky:

a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

· Z politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou dne 17.5.2006 nevyplývají pro ÚP zvláštní požadavky.

· Z rozpracovaných zásad územního rozvoje Libereckého kraje vyplývá požadavek zohlednit mezinárodní cyklokoridor Berlín – Praha

· ÚP Blatce bude respektovat koncepční rozvojové materiály Libereckého kraje a to především:

- Koncepci ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje,

- Strategii rozvoje Libereckého kraje 2002 – 2006,

- Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013,

- Strategii udržitelného rozvoje Libereckého kraje,

- Zadání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje,

- Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje,

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje,

- Územně energetickou koncepci Libereckého kraje,

- Krajskou koncepci zemědělství pro Liberecký kraj,

- Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje,

- Strategii rozvoje dopravní infrastruktury Libereckého kraje

- Koncepci ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje,

- Plán péče CHKO Kokořínsko.

b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Pro zpracování územního plánu Blatce byly jako územně plánovací podklad zpracovány Průzkumy a rozbory Blatce (TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér. Horská 64, 541 01 Trutnov, 2008). V roce 2009 již bude možné pro práci na územně plánovací dokumentaci využít i Městem Česká Lípa pořízené Územně analytické podklady zpracované pro území obce s rozšířenou působností Česká Lípa (dále jenom „ÚAP ORP Česká Lípa“).

Ze zpracovaných průzkumů a rozborů vyplývá následující:

· Respektovat limity využití území:

- PR Mokřady horní Liběchovky

- PP Prameny Pšovky

- PP Černý důl

- PP Kokořínský důl

- CHKO Kokořínsko 

- Celé území se nachází v Chráněné oblasti přírodní akumulace podzemních vod Severočeská křída

- Pozemky určené k plnění funkce lesa

- Nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek

- Ochranné pásmo silnice II/259, III/25932 a III/27323

- Ochranné pásmo telekomunikačních vedení – radioreleová trasa

- Ochranné pásmo el. vedení 35 kV

- EVL Kokořínsko

· Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, tj.

1. vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí:

- kvalitní přírodní zázemí obce - neopakovatelný typ krajiny CHKO Kokořínsko, možnost provozování rekreační činnosti (pěší turistika, cykloturisktika apod.), maloplošné zvláště chráněné území – prameny Pšovky, mokřady horní Liběchovky, Černý důl. Kokořínský důl

- hrad Houska,

- blízkost nemovitých kulturních památek (např. hrad Bezděz, zřícenina hradu Jestřebí, Kokořín)

- blízkost města Doksy a Máchova jezera

- zájem o stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů

2. vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek

- nevyhovující veřejná doprava

- nevyužívané a neobhospodařované zemědělské půdy

- nedostatek pracovních příležitostí

c) požadavky na rozvoj území obce

V ÚP budou vymezeny plochy pro

- bydlení s ohledem na velikost a potřeby obce,

- plochy pro veřejnou infrastrukturu

- budou respektovány stávající plochy veřejných prostranství

- síť účelových komunikací zajišťující zlepšení průchodnosti krajiny

- rekreaci

- zřízení rodinných farem, ekologické hospodářství apod.

- plocha před obecním úřadem bude vymezena jako plocha veřejného prostranství s parkovištěm a plochou pro kulturní, sportovní a podobné akce s doplněním zeleně

d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

Území bud členěno na plochy s rozdílným využitím. S přihlédnutím k účelu a podrobnosti budou vymezeny zejména plochy o rozloze větší než 2000 m2 Plochy s rozdílným využitím lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále členit dle § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb,

Urbanistická koncepce

· Stávající urbanistická koncepce bude zachována. Zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly zábory do krajiny. ÜP stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní využití – pokud je možné ho stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití). Dále ÚP stanoví podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, intenzita zastavění pozemku apod.).

Koncepce uspořádání krajiny

· Bude prověřena síť účelových komunikací a navrženo jejich doplnění zejména s ohledem na potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistika a pěší turistiky.

· Bude upřesněn a zapracován nadregionální a regionální územní systém ekologické stability vyplývající z návrhu ZUR a bude vymezen lokální ÚSES.

e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Požadavky na řešení dopravní infrastruktury

ÚP Blatce, především v grafické části, bude na celém řešeném území:

a) vycházet z orientačních představ o zvýšení nároků na stávající silniční síť, včetně vlivu na hromadnou dopravu a z kapacity a prostorového uspořádání stávající silniční sítě a sítě místních komunikací a navrhne pro nové rozvojové plochy úpravy stávajících místních komunikací, nebo nové místní komunikace, včetně jejich připojení na stávající komunikační síť,

b) minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jakož i počty křižovatek místních komunikací, zejména z důvodů bezpečnosti provozu,

c) snižovat negativní účinky dopravy na novou bytovou výstavbu,

d) zařazovat změny komunikační sítě do návrhu veřejně prospěšných staveb.

ÚP Blatce v grafické (výkresové) části bude obsahovat:

a) ochranná pásma jednotlivých druhů dopravy a respektovat je, čísla komunikací, sběrné, obslužné a účelové komunikace, parkoviště, významné pěší turistické trasy a cyklotrasy (stávající i nově navrhované),

b) zastávky hromadné dopravy, případně izochrony dostupnosti zastávek 5 a 8 min.

Požadavky na řešení občanského vybavení

V ÚP Blatce budou vymezeny plochy pro možnou výstavbu odpovídajícího občanského vybavení, případně výstavba takovýchto staveb bude možná v jiných plochách (např. plochy bydlení).

Požadavky na technickou vybavenost

V souladu s Plánem rozvoje vodovodu a kanalizace Libereckého kraje bude v ÚP Blatce vymezena plocha pro dobudování vodojemu (VDJ 50 m3) pro obecní vodovod a trasa výtlačného vodovodního řadu z PE 63 obecního vodovodu v délce 500 m.

S výstavbou obecní kanalizace a čistírny odpadních vod se v Plánu rozvoje vodovodu a kanalizace Libereckého kraje do roku 2015 neuvažuje. ÚP navrhne způsob odkanalizování sídla Blatce vč. plochy pro ČOV jako plochy rezervy.

f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

V ÚP Blatce budou naplněny požadavky a podmínky pro harmonický rozvoj obce především v oblasti bydlení, rekreace a cestovního ruchu a zohledněny hodnoty jejího území (historické, kulturní, urbanistické a především přírodní).

Rozvoj obce a celého řešeného území bude v ÚP Blatce splňovat tyto podmínky a požadavky:

- historické a kulturní podmínky

- ochrana objektů zapsaných ve státním seznamu nemovitých kulturních památek,

- ochrana architektonicky cenných souborů staveb a objektů, které nejsou zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek,

- respektování Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy a Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy.

- urbanistické podmínky

- snaha o zachování historické urbanistické struktury a kompozice obce a jejích části.

- přírodní podmínky

- ochrana přírodních hodnot nezměněných a nedotčených stavební činností,

- ochrana chráněných území,

- zachování stávající vysoké zeleně v jednotlivých částech zastavěného území obce,

- zapracování prvků a ploch lokálního a regionálního systému ekologické stability včetně případné aktualizace.

- Návrh ÚP Blatce na funkční využití jednotlivých pozemků v řešeném území bude respektovat příslušná ustanovení zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění a zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění. Při navrhování rozvojových ploch bude postupováno v souladu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) uvedenými v § 4 zákona o ochraně ZPF. Přednostně budou využity nezastavěné plochy uvnitř stávající zástavby jednotlivých částí obce. V ÚP Blatce nebudou vymezeny rozvojové lokality ve volné krajině, bez návaznosti na zastavěné území.

- Při návrhu ÚP Blatce budou minimalizovány zásahy do zemědělské půdy, která dle přílohy Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR či. OOLP/1067/96 je zařazena do I. a II. třídy ochrany.Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚP Blatce na ZPF bude provedeno dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č.

- Ve vyhodnocení dopadu územního plánu na ZPF (v textové a výkresové části) budou použity aktuální data bonitovaných půdně ekologických jednotek.

- Pokud budou navrhované plochy zemědělské půdy k zalesnění, pak přednostně to budou plochy půdy extrémních vlastností (svažité, kamenité, podmáčené).

g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

· veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

- dopravní a technická infrastruktura, jejíž potřeba vyplyne v návaznosti na nově vymezené plochy

· veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:.

- založení prvků ÚSES, které budou vymezené v hlavním výkresu jako ÚSES – návrh

· asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

- nebudou v ÚP navrhovány

· veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo:

- nepřepokládá se vymezení takových staveb

· veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo:

- nebudou v ÚP navrhována

h) požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

ÜP bude respektovat podmínky ochrany zdravých životních podmínek a zájmy civilní a požární ochrany.

V řešeném území se nenacházejí objekty a plochy určené k obraně státu ani sem nezasahují jejich ochranná pásma.

Poddolované ani sesuvně území se v řešeném území nevyskytují.

i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

V řešeném území nejsou žádné střety zájmů, které by bylo nutné v ÚP Blatce řešit, nicméně v procesu pořízení ÚP Blatce bude jejich existence prověřena a případně budou v územně plánovací dokumentací řešeny.

V Územním plánu Blatce bude ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko vymezen územní systém ekologické stability.

j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

V ÚP Blatce budou vymezeny nové zastavitelné plochy pro:

- bydlení,

- rodinnou rekreaci,

případně

- veřejnou infrastrukturu.

Nové zastavitelné plochy budou v ÚP Blatce vymezené tak, aby harmonicky navazovaly na zastavěné území a stávající urbanistickou strukturu obce a nenarušily stávající urbanistickou kompozici obce. ÚP Blatce bude respektovat stávající urbanistickou koncepci dopravního, občanského a technického vybavení řešeného území.

Pokud budou nové zastavitelné plochy vymezené na území s archeologickými nálezy, stanoví návrh ÚP Blatce podmínky jejich využití.

Při zpracování ÚP Blatce zpracovatel územního plánu prověří a vyhodnotí všechny podněty na vymezení nových zastavitelných ploch a záměrů, které byly podány ve stanovené lhůtě.

k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Pro zastavitelné plochy bude v procesu pořízení ÚP Blatce prověřeno podmínění změn využití těchto ploch zpracováním územních studií.

l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

V ÚP Blatce se nepředpokládají žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které by bylo nutné podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanovit regulačním plánem.

m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Obec Blatce nemá žádné požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. V případě, že dotčený orgán tento požadavek uplatní, bude návrh zadání doplněn.

n) požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

Variantní řešení se při zpracování ÚP Blatce nepřožaduje. Obec Blatce nemá požadavek na zpracování konceptu a po schválení zadání bude zpracován a projednán návrh ÚP Blatce.

o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

- ÚP Blatce a jeho odůvodnění bude zpracován v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., pokud není dále uvedeno jinak.

- ÚP bude zpracován digitálně.

- Návrh bude pro účely společného jednání odevzdán ve třech vyhotoveních.

- Upravený návrh ÚP podle výsledků společného jednání s dotčenými orgány a posouzení návrhu krajským úřadem bude odevzdán pro účely veřejného projednání ve třech vyhotoveních.

- Bude-li nutno na základě veřejného projednání návrh ÚP upravit, bude výsledný návrh odevzdán ve čtyřech vyhotoveních. Nebude-li vyžadována úprava návrhu, bude dotištěno další jedno vyhotovení návrhu. Výsledný návrh bude odevzdán spolu s datovým nosičem.

:

I. Obsah územního plánu

A) Textová část ÚP Blatce bude obsahovat :

a) vymezení zastavěného území,

b) koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

c) urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,

d) koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,

e) koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách),

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo,

i) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

j) stanovení pořadí změn v území (etapizaci),

k) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě,

l) vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona .

B) Grafická část ÚP Blatce bude obsahovat :

a) výkres základního členění území v M = 1:5000

b) hlavní výkres v M = 1:5000

c) výkres uspořádání krajiny v M = 1:5000

d) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v M = 1:5000.

II. Obsah odůvodnění územního plánu

C) Textová část odůvodnění ÚP Blatce bude obsahovat :

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

b) údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu,

c) komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území,

d) informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno,

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

D) Grafická část odůvodnění ÚP Blatce bude obsahovat:

a) koordinační výkres v M = 1:5000, bude obsahovat zákres všech graficky znázornitelných ochranných případně bezpečnostních pásem energetických zařízení,

b) výkres širších vztahů v M = 1:25 000 (nebo 1:50 000), dokumentující vazby na území sousedních obcí a kraje,

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa v M = 1:5000.

Zadání Územního plánu obce Blatce schválilo Zastupitelstvo obce Blatce usnesením č. … ze dne ………..

……………………………….    ................................................................

Místostarosta                                                Starostka

Miloš Rampouch                                       Mgr. Helena Laštovková