Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program rozvoje obce Blatce

3. Přírodní podmínky a historie

Obrazek3.1 Poloha
Obec Blatce leží v jihozápadní části Libereckého kraje ve vzdálenosti 60 km od Liberce, 66 km od Prahy, 30 km od významného průmyslového centra Mladá Boleslav a 30 km od bývalého okresního města Česká Lípa.

3.2 Rostlinstvo
Současný vegetační kryt oblasti je dílem člověka, který zasahoval do lesních porostů tvořených převážně kulturními bory nebo smrčinami. Jsou to
porosty většinou jednotvárné, floristicky chudé. Stromové patro je tvořeno borovicí lesní, ve skalnatém terénu ji doprovází bříza. Na vlhčích stanovištích je zastoupen smrk a vzácně dub letní. V bylinném patře převládá borůvka, brusinka, hasivka orličí a vřes. Z původních porostů se na plošinách a výslunných stráních zachovaly fragmenty dubohabrových hájů s některými teplomilnými prvky. Bylinné patro je bohatší a kromě nenáročných druhů se zde vyskytuje i řada druhů charakterizujících tuto formaci: kopretina chocholičnatá, rozrazil klasnatý či bělozářka větevnatá.
Celých 72% plochy lesních porostů je tvořeno dřevinami přirozené druhové skladby. Bohatá lesnatost a tradiční řídké osídlení tohoto kraje způsobuje jeho neobvyklou zachovalost a ojedinělou krásu, podtrženou velkým zastoupením roubené, hrázděné nebo i zděné původní architektury.

3.3 Živočišstvo
Živočišstvo oblasti odpovídá svým složením a zastoupením druhů geologické stavbě území, členitosti terénu a vegetačního krytu. Většina zdejších společenstev jedruhotná,
ovlivněná lidskou činností. Nejméně ovlivněná jsou společenstva skal, dolů a těžko přístupných vlhkých a močálových stanovišť. Ze současných druhů větších savců se vyskytuje poměrně hojně srnčí zvěř. Prase divoké se v celé oblasti rozšířilo tak, způsobuje značné škody v zemědělství. Ze škodné je vysoký stav lišek, vzácné jsou obě kuny – lesní, skalní a jezevec. U vod lze spatřit Ondatru pižmovou. Nehojně se vyskytuje v důsledku používání chemických látek a postřiků zajíc polní a králík divoký, zcela vymizel sysel a křeček.

Nejpočetnější skupinou obratlovců jsou ptáci, v nedávné době v oblasti hnízdil sokol stěhovavý. Ze vzácnějších druhů zde hnízdí na nepřípustných skalách i naše největší sova – výr velký, v hlubokých lesích vzácně hnízdí již několik let čáp černý i poněkud hojnější krkavec velký.

Z obojživelníků a plazů se vyskytuje vzácně mlok zemní a čolek horský, z běžných druhů žab je nejhojnější skokan hnědý, běžně se vyskytuje ještěrka obecná, slepýš i jediné riziko naší přírody – zmije obecná.
Vzhledem k rozsáhlým borovým monokulturám je složení hmyzích společenstev poměrně chudé. Přesto překvapuje výskyt několika podhorských druhů střevlíků a drabčíků vedle teplomilných druhů krasců.
Údolí potoka Liběchovky a Pšovky jsou typická svými vlhkými loukami, mokřadními
společenstvy a vodními tůněmi. Zdejší mokřadní společenstva byla v listopadu 1997 zařazena do území chráněných v rámci Ramsarské úmluvy. V mokřadních biotopech se nacházejí druhy živočichů i rostlin zapsaných v Červeném seznamu.

3.4 GeologieObrazek

3.5 Historie obce
Rekreační ves Blatce se nachází v Konrádovském dole, asi 20 km (vz.č.) od České Lípy směrem na Mšeno, 6 km od Dubé. Blatce jsou připomínány na počátku 15. století, kdy patřily k Housce. Blatce se podle zdejší půdy původně nazývaly Bláto, později se začalo zdrobňovat na Blatce.

K obci Blatce patří i Blatečky, které mají společnou historii i jazykový základ a vývoj. V Blatečkách najdeme několik dobře zachovalých stavení, například domy č. p. 12 a 13. Blatečky jsou také východištěm do sousedních údolí s horolezeckými pískovcovými terény - Pohádkový důl, Kraví rokle či Itálie. Západně nad silnicí je skupina skal zvaná Sněhurka a sedm trpaslíků. Jde o staré české osady.

Historie Blatců byla v minulosti silně ovlivněna několikasetletou přítomností německého obyvatelstva, následkem jeho vysídlení po 2. světové válce byl nejen úbytek obyvatelstva, ale také přetržení kulturních souvislostí. Ještě začátkem tohoto století užívalo německé obyvatelstvo pomístního jména Tschihadel. Názvy obcí z mapy z roku 1932 dokazují, že jména byla poněmčená, ale původem česká.

Německé názvy obcí

BeškovBeschkaben
BlatceGr.Blatzen
BlatečkyKl.Blatzen
HouskaHauska
KonrádovKonradsthal
TubožDubus

Obrazek

3.6 Stav životního prostředí
Kokořínsko jako region zaměřený výrazně na klidový cestovní ruch silně těží i z čistoty životního prostředí, která se ve všech sledovaných ukazatelích pohybuje v nejnižších sledovaných číslech. Tento stav je daný především polohou uprostřed lesů a malým výskytem průmyslu.

NO2

Obrazek

 

SO2 

Obrazek

Výskyt SO2 je v oblasti Blatců opět jako v případě NO2 na nejnižším stupni osmibodové škály.  

4. Sociálně-ekonomická charakteristika